Avís legal

TITULAR-EDITOR DEL PORTAL WEB

Denominació social

CEMENTOS MOLINS, S.A. (d'ara endavant, MOLINS)

Domicili social

Paseo Castellana, núm. 21. 28046 Madrid

Dades registrals

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid Tom 36985, Foli 161, Secció 8, Full M660923

CIF

A-08.017.535

Avís legal i condicions generals d’accés i utilització (d’ara endavant “Condicions d’ús”)

I.- Vostè està accedint a www. cemolins.es, una Web titularitat de CIMENTOS MOLINS, S.A. (d’ara endavant MOLINS). Aquesta Web pot ser visitada per qualsevol Usuari de manera lliure i gratuïta. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquesta Web i al seu contingut (resta de textos legals, com la seva Política de Privadesa General).

II.- L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta Web, els seus continguts i/o serveis de conformitat amb el que estableixen aquestes Condicions d’ús i en compliment amb la legislació, així com per a finalitats lícites i d’acord amb els principis de la bona fe, la moral i lordre públic. MOLINS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta Web i/o als serveis continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Usuari que no compleixi amb el que estableixen aquestes Condicions d’ús, normativa legal ni amb els principis de la bona fe, la moral i lordre públic.

III.- MOLINS es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts i serveis que es troben en aquesta Web.

IV.- L’Usuari es compromet expressament a abstenir-se d’utilitzar aquest Web i els seus continguts i/o serveis amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, destruir, alterar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar de qualsevol manera la Web i els seus serveis; o impedir la utilització normal o gaudi d’aquesta web i dels seus serveis per part dels usuaris.

V.-L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material accessibles a través d’aquesta Web o dels seus serveis emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a través d’aquest web.
De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters, que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració al Lloc Web.

VI.- No es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació dels continguts d’aquesta web, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, ni en qualsevol forma o suport.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta Web i qualsevol dels seus continguts estan protegits i emparats per la normativa nacional i internacional i són propietat de MOLINS o dels seus llicenciants.

S’entenen compresos entre aquests drets, a tall d’exemple i no limitativament, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de programari, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, el disseny, la selecció, l’ordenació i la presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest web.

Queda expressament prohibit, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb ànim de lucre o sense, amb fins o per mitjans publicitaris, promocionals i/ o comercials de qualsevol índole, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de MOLINS.

Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, determinats continguts d’aquest Web pertanyen als seus respectius autors i són utilitzats en aquest Web en virtut de la llicència o autorització corresponents.

MOLINS no es fa responsable respecte de possibles infraccions de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers ocasionades pels continguts subministrats per tercers. Així mateix, MOLINS no podrà ser considerada responsable de cap perjudici en persones i/o béns que porti causa de continguts de tercers.

Sense perjudici de l’anterior, aquelles persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d’aquesta Web poden contactar amb MOLINS a través del formulari de contacte respectiu i exposant-ne els motius o, si ho considera oportú, mitjançant escrit dirigit a MOLINS.

En cap concepte s’entendrà que pel simple accés a aquesta Web, l’Usuari obté cap llicència o autorització de MOLINS o del titular dels drets a què correspongui, per a la utilització, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existents a la Web ni sobre cap dret relacionat amb ells, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Mecanismes denllaços i llocs enllaçats. Limitació de responsabilitat


MOLINS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que durà a terme els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.


Per tant, excepte en aquells extrems a què obligui la normativa aplicable en cada cas, MOLINS no garanteix ni es fa responsable de:

  • La continuïtat dels continguts de la web i/o la manca de disponibilitat o accessibilitat de la web o continuïtat tècnica del mateix.
  • L’absència d’errors en aquests continguts o productes.
  • L’absència de virus i altres components nocius a la web o al servidor que el subministra.
  • La invulnerabilitat de la web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
  • Si escau, la manca dutilitat o rendiment dels Continguts o serveis la web.
  • Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que MOLINS estableix a la web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix.

D’altra banda, aquest web inclou enllaços a altres pàgines i portals d’Internet. Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de MOLINS, per la qual cosa no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts i/o serveis dels portals esmentats ni per qualsevol altre. dany ocasionat a l’usuari per aquests portals de tercers.

Ús de contrasenyes

Per a l’accés i ús de la web en general no s’exigeix ​​la subscripció o registre prèvia com a usuari, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts del mateix s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

En cas que es requereixi la subscripció o registre a algun dels continguts de la present web, les dades dels usuaris obtinguts a través d’aquesta subscripció o registre estaran protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos.


L’usuari es compromet a mantenir la contrasenya en secret ia protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’usuari haurà de notificar immediatament a MOLINS qualsevol ús no consentit del compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la web de què hagi tingut coneixement.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL
 
Per consultar la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal podeu consultar en qualsevol moment la nostra Política de Privadesa.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 
Aquestes condicions dús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de lusuari en el cas de ser aquest consumidor; i en la resta de casos d’usuari empresa, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L’accés a aquesta Web implica l’acceptació per l’Usuari d’aquest Avís Legal i el compromís de respectar-los.