Notícies

Codi estructural

La implantació del nou Codi Estructural ha despertat interès i de vegades alguns dubtes, en aquest article intentem aclarir certs aspectes que considerem importants sobre la seva aplicació.

“El que disposa aquest Reial decret no és aplicable als projectes l’ordre de redacció o d’estudi dels quals, en l’àmbit de les administracions públiques, o encàrrec, en altres casos, li hagués efectuat amb anterioritat a la seva entrada en vigor, ni a les obres que se’n derivin, sempre que aquestes s’iniciïn en un termini no superior a un any per a les obres d’edificació, ni de tres anys per a les obres d’enginyeria civil, des d’aquesta entrada a vigor, llevat que pel corresponent òrgan competent, o si escau pel promotor, s’acordés acomodar el projecte al contingut del Codi estructural”.

La nostra recomanació, basada en millorar la posada en obra dels formigons, és que les fonamentacions també es prescriguin en consistència fluida. A més, amb més incidència si la col·locació del formigó a l’obra és mitjançant bombament, cal recordar que la Instrucció EHE-08 ja recomanava consistències fluides per a tots els formigons bombats.

El Codi Estructural RD 470/2021 va ser aprovat el 29 de juny de 2021 i va entrar el vigor el 10 de novembre del mateix any, a la seva disposició transitòria única indica textualment:

“El que disposa aquest Reial decret no és aplicable als projectes l’ordre de redacció o d’estudi dels quals, en l’àmbit de les administracions públiques, o encàrrec, en altres casos, li hagués efectuat amb anterioritat a la seva entrada en vigor, ni a les obres que se’n derivin, sempre que aquestes s’iniciïn en un termini no superior a un any per a les obres d’edificació, ni de tres anys per a les obres d’enginyeria civil, des d’aquesta entrada a vigor, llevat que pel corresponent òrgan competent, o si escau pel promotor, s’acordés acomodar el projecte al contingut del Codi estructural”.

Des del nostre punt de vista, entenem que excepte justificació expressa, les obres d’edificació que s’iniciïn a partir d’aquest moment s’hauran d’executar basant-se en el nou Codi Estructural, encara que el projecte s’hagués presentat en vigència de l’anterior Instrucció EHE-08.

D’altra banda, és important destacar que aquest nou reglament introdueix una referència a la consistència dels formigons a prescriure a l’obra. El Codi Estructural prescriu consistència fluida per a elements com forjats, bigues i pilars, però observem que no hi ha cap indicació respecte a fonamentacions.

La nostra recomanació, basada en millorar la posada en obra dels formigons, és que les fonamentacions també es prescriguin en consistència fluida. A més, amb més incidència si la col·locació del formigó a l’obra és mitjançant bombament, cal recordar que la Instrucció EHE-08 ja recomanava consistències fluides per a tots els formigons bombats.

ANEFHOP ha elaborat un document informatiu sobre l’entrada en vigor del Codi Estructural en relació amb l’especificació del formigó, una informació que us pot ser de gran utilitat, podeu descarregar-lo clicant aqui< /p>

El nostre equip comercial està preparat per atendre les consultes que puguin sorgir.