Notícies

PROMSA certifica les seves centrals de fabricació

A partir de l’abril de 2021, és obligatori per a empreses fabricants disposar del certificat de qualitat; un nou mitjà per assegurar que els productes subministrats a obra compleixen els estàndards establerts.

PROMSA CERTIFICA ELS SEUS CENTRALS DE FABRICACIÓ: EL FORMIGÓ DE QUALITAT AMB TOTES LES GARANTIES.

Els temps canvien i les normatives ens acompanyen en aquestes transformacions. L’any 2019, el Ministeri de la Presidència va publicar el RD163/2019 amb la voluntat de protegir la qualitat integral del formigó, garantint el control de producció de les plantes de formigó durant tot el procés de fabricació.

A partir de l’1 d’abril del 2021, esdevindrà obligatori per a les empreses fabricants disposar del certificat de formigó de qualitat; un nou mitjà que es posa al?abast de les empreses constructores per assegurar que construeixen amb un formigó que reuneix els estàndards establerts. Els usuaris de formigó han dassegurar que utilitzen formigó fabricat en centrals certificades.

Promsa compleix tots els requisits al 100% de les seves instal·lacions, certificada per LGAI technological Center, SA (APPLUS), entitat acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació).

Els tècnics d’APPLUS han revisat auditat totes les plantes de fabricació de Promsa situades a diferents punts de la geografia catalana, així com els tres laboratoris propis que fan el control de producció. D’acord amb el concepte de qualitat total: PREVENCIÓ, QUALITAT, MEDI AMBIENT, s’examinen els paràmetres establerts per garantir el control integral de la producció.

Durant les revisions a les instal·lacions s’han inspeccionat els controls de primeres matèries i la seva traçabilitat: analitzant tant el procés de fabricació com el producte acabat, assegurant la freqüència dels assaigs i el compliment dels resultats obtinguts.

En l’aspecte mediambiental, es controla la generació mínima de residus i el tractament idoni dels mínims que es generin. També s’avalua el control de l’ús de l’aigua, valorant-ne el consum mínim i l’ús controlat de les aigües reciclades per a la fabricació dels formigons.

A nivell de seguretat s’examina el funcionament correcte de tots els dispositius, per garantir la seguretat de totes les persones que estan en contacte amb el procés productiu.

Un punt primordial, per garantir que el producte que s’obté sigui de qualitat i que pugui ser fabricat i servit als clients, és un pla de manteniment òptim de les instal·lacions. Promsa l’aplica de manera preventiva, cosa que permet una màxima disponibilitat de les instal·lacions de fabricació del formigó amb totes les garanties.

Promsa ha superat totes les revisions, amb la confiança de treballar des de fa anys amb alts estàndards de qualitat en tots els negocis de l’empresa: formigons, àrids, morters, obres i medi ambient. A totes les divisions, el nostre objectiu és garantir la qualitat del producte i la satisfacció dels clients.

Certificat Plata Zona Franca