Accionistes i inversors

Contacte

Els accionistes poden sol·licitar la informació o els aclariments que considerin convenients i/o formular suggeriments dirigint-se a l'Oficina d'Atenció a l'Accionista a les adreces que s'indiquen a continuació.