Capital social

Les accions de la Societat estan admeses a cotització a la Borsa de valors de Barcelona al mercat parquet. Coneix ací el valor i les participacions del nostre capital social.

Anàlisi de cobertura

Documentació descarregable

Capital social

Any Capital inicial Capital final Observacions
2005 19.834.701,00 19.834.701,00 Split del valor de l'acció que passa a 0,30€/acc.
2004 32.125.149,00 19.834.701,00 Reducció de capital com a conseqüència de l'OPA.
1999 32.179.339,01 32.125.149,00 Arredoniment del valor de l'acció a 3 €/acc.
1999 5.354.191.500,001 32.179.339,01 Transformació del capital com a conseqüència de la redenominació en euros. El capital inicial està expressat en pessetes.

Participacions significatives

Denominació del partícip % part. dir.
CARTERA DE INVERSIONES C.M., S.A. 25,10
OTINIX, S.L. 33,65
NOUMEA, S.A. 31,50
Enllaç a CNMV

Autocartera

A 31 de desembre de 2023, la participació total d'autocartera indirecta de Cementos Molins, SA, a través de la seva filial Cementos Molins Industrial, SA, és de 2.749.308 accions, representatives d'un 4,16% del capital social.