Economia circular

L'economia circular es consolida com un eix principal dels nostres negocis, seguint el principi d'eficiència i minimització dels consums al llarg de la cadena de valor. Ens centrem en la utilització de primeres matèries i combustibles alternatius, la reutilització d'aigua, la recuperació tèrmica i el reciclatge d'àrids i formigó, entre altres materials.

Objectius 2030

40% de substitució energètica
68% de reducció del factor clínquer/ciment

Com ho aconseguirem

  • Priorització dels combustibles alternatius
  • Desenvolupament de noves addicions per a la reducció del factor clínquer ciment
  • Impuls dels processos de recuperació de calor residual
  • Menor generació de residus i promoció de la reutilització i el reciclatge
  • Incorporación de materiales reciclados en nuestros productos y procesos

Combustibles alternatius

La nostra aposta per la substitució de combustibles tradicionals per altres alternatius procedents de residus permet la seva reincorporació al cicle industrial com a valorització energètica.

La biomassa es posiciona com a principal font de combustibles d’origen renovable en els processos amb forta presència de fusta, residus de la indústria alimentària o biolodes.

Materials alternatius

Integrem en els nostres processos productius primeres matèries alternatives provinents de subproductes i residus d’altres indústries com a element clau de l’economia circular.

La reincorporació d’àrids reciclats a la producció de formigó permet reduir l’empremta de carboni a més de reduir la generació de residus de construcció i l’extracció de matèries primeres naturals.

Natura